vrijdag, december 2, 2022
HomeGemeenteWijziging bestemmingsplannen in Berkhout

Wijziging bestemmingsplannen in Berkhout

Publicatie Ontwerp bestemmingsplan Berkhout Westeinde 310a en 321 en Ontwerp besluit Hogere Waarde Westeinde 321 te Berkhout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en op grond van de Wet Geluidhinder, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Berkhout / Westeinde 310a en 321 en het ontwerp besluit Hogere Waarde Westeinde 321 te Berkhout, ter inzage liggen.Inhoud

Met dit ontwerp bestemmingsplan wordt het agrarisch bouwblok, behorende bij Westeinde 310a dusdanig vergroot, dat het ter plaatse gevestigde bollenbedrijf een goed toekomstperspectief kan worden geboden. Daarnaast wordt de bestemming van Westeinde 321 omgezet naar Wonen, nu de bedrijfsactiviteiten aldaar zijn gestopt.

De te verwachten geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te realiseren woning op Westeinde 321 zal tussen de 48 en 58 dB komen te liggen. Dit betekent, dat, nu geen geluidwerende voorzieningen in het openbaar gebied kunnen worden getroffen, met het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in de woningen aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting kan worden voldaan. Een ontheffing op grond van de Wet Geluidhinder is daartoe vereist.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarde liggen met ingang van 10 augustus 2015 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannenonder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPLGWesteinde310a-on01.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad worden ingediend; schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp besluit Hogere Waarde dienen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Roelf van der Woude, telefoonnummer0229 54 84 51.

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan en van het besluit Hogere Waarde.

De Goorn 9 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Koggenland

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: