vrijdag, december 2, 2022
HomeNieuwsVijf dagelijks bestuurders voorgedragen bij het hoogheemraadschap

Vijf dagelijks bestuurders voorgedragen bij het hoogheemraadschap

Na de verkiezingen worden de volgende kandidaten nu voorgedragen :

 • Jan Kramer (CDA) – Middelen en organisatie
 • Siem Jan Schenk (LTO) – Integraal waterbeheer (landelijk)
 • Rob Veenman (Groen, Water & Land) – Integraal waterbeheer (stedelijk) en (vaar)wegen
 • Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) – Waterketen en duurzaamheid
 • Kees Stam (PvdA) – Waterveiligheid

Definitieve benoeming en Collegeprogramma

Bij de uitslag van de waterschapsverkiezingen in maart, met meerdere partijen die elkaar qua zetelaantal niet veel ontliepen, was de collegevorming nog een hele puzzel. De lijsttrekker van de grootste partij, Rob Veenman (Groen, Water & Land), heeft zich ingespannen om samen met de partijen en informateur Evert Vermeer tot een breed gedragen akkoord te komen.

De partijen in het beoogde college vertegenwoordigen samen 18 van de in totaal 30 zetels van het algemeen bestuur. De fracties hebben leden voorgedragen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. De leden worden op woensdag 13 mei in een openbare vergadering definitief benoemd. Ook het collegeprogramma wordt dan besproken en vastgesteld. Het is een programma op hoofdlijnen waarin het college omschrijft waar ze zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. “Ons collegeprogramma is ambitieus, samenwerking staat centraal, het draait om eigentijds en innovatief polderen,” aldus Rob Veenman.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering start om 19.30 uur, bekijk hier de agenda en locatie.

Het DB van het Waterschap bestaat nu uit de volgende personen:

Leden dagelijks bestuur

 • Dhr. L.H.M. (Luc) Kohsiek (dijkgraaf)
 • Dhr. C. (Cees) Mantel (bestuurslid en loco-dijkgraaf)
 • Dhr. G.J. (Hans) van Os (bestuurslid)
 • Dhr. C.J.M. (Kees) Stam (bestuurslid)
 • Dhr. R. (Rob) Veenman (bestuurslid)
 • Dhr. J.H. (Johan) Wijnholds (bestuurslid)

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Algemene bestuurlijke zaken

Verantwoordelijk: Dhr. L.H.M. Kohsiek
Plaatsvervanger: Dhr. C. Mantel
Taken:

 • algemene beleidscoördinatie, waaronder coördinatie met het Rijk, de provincie en de Unie van Waterschappen over het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water
 • contacten met andere overheden, relatiemanagement
 • internationale zaken
 • bestuurlijk-juridische zaken, waaronder de Keur en vergunningen
 • calamiteitenaanpak
 • communicatie
 • handhaving

Integraal waterbeheer landelijk gebied

Verantwoordelijk: Dhr. C. Mantel
Plaatsvervanger: Dhr. R. Veenman
Taken:

 • uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water
 • uitwerking Kaderrichtlijn Water
 • bewaken en implementeren Waterbeheersplan
 • landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer
 • beheer en inrichting watersystemen, waaronder boezembeheer
 • peilbesluiten

Waterketen

Verantwoordelijk: Dhr. G.J. van Os
Plaatsvervanger: Dhr. J.H. Wijnholds
Taken:

 • transport en zuivering van afvalwater, rioleringsplannen
 • slibdroging
 • beheer en onderhoud zuiveringstechnische inrichtingen
 • optimalisatiestudies
 • samenwerken in de keten
 • sanering van lozingen in het buitengebied
 • milieu- en energiebeleid
 • afvalwaterakkoorden
 • vergunningenbeleid

Waterkeringen en wegen

Verantwoordelijk: Dhr. C.J.M. Stam
Plaatsvervanger: Dhr. G.J. van Os
Taken:

 • beheer en onderhoud waterkeringen
 • toekomst IJsselmeer/Markermeer
 • Waddengebied
 • wegenbeleid
 • duurzaam veilig
 • beheer en onderhoud wegen
 • vaarwegen/Wilhelminasluis

Integraal waterbeheer stedelijk gebied

Verantwoordelijk: Dhr. R. Veenman
Plaatsvervanger: Dhr. C. Mantel
Taken:

 • uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water
 • uitwerking Kaderrichtlijn Water
 • bewaken en implementeren Waterbeheersplan
 • beheer en inrichting watersystemen
 • waterplannen
 • baggerplannen en baggerdepots
 • grondwater

Middelen

Verantwoordelijk: Dhr. J.H. Wijnholds
Plaatsvervanger: Dhr. C.J.M. Stam
Taken:

 • financiën
 • heffing en invordering
 • kostentoedeling
 • planning & control
 • personeel & organisatie
 • huisvesting, eigendommen en erfpacht
 • ICT
 • inkoop en aanbesteding
Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: