zondag, oktober 2, 2022
HomeGemeenteVERKEERSBESLUIT Tijdelijke geslotenverklaring Dorpsweg Oudendijk

VERKEERSBESLUIT Tijdelijke geslotenverklaring Dorpsweg Oudendijk

Nummer: 220

D15.007859

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat op 30 augustus 2015 een dorpsfeest in Oudendijk wordt georganiseerd;

dat dit evenement deels op de openbare weg wordt georganiseerd, te weten op de Dorpsweg te Oudendijk;

dat het noodzakelijk is deze weg vanwege het evenement af te sluiten voor het verkeer;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en wethouders de Dorspweg te Oudendijk, ter hoogte van Dorpsweg 1 resp. Dorpsweg 40, tijdelijk gesloten te verklaren voor het verkeer, door plaatsing van borden conform model C1 van bijlage I van het RVV 1990. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-220). De geslotenverklaring geldt op zondag 30 augustus van 11.00 uur 21.00 uur.

Dit besluit wordt 23 augustus 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 11 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: