officiele publicatiesOfficiele Bekendmakingen 

Officiele publilcaties gemeente Koggenland dd. 26 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt de volgende besluiten bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaandepersonen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 vande wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat deonderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.

 • E.R. Mammengeboren 11-09-1985
 • J.J.M. Helmhout geboren 06-12-1972

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de(nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen dan niet meer als
ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d.komen te vervallen.

Publicatie Burgerzaken

 • Regeling briefadres gemeente Koggenland 2017
  De regeling briefadres gemeente Koggenland 2017 geef het toetsingskader voor de beoordeling
  van de aangifte briefadres.
 • Regeling beheer en toezicht BRP
  In de regeling beheer en toezicht BRP wordt vermeld welke functionaris verantwoordelijk is voor
  de verwerking en toezicht van de BRP
 • Beleidsregel bestuurlijke boete wet BRP
  In de beleidsregel bestuurlijke boete wordt vermeld hoe en wanneer er een bestuurlijke boete
  kan worden opgelegd.

Deze regelingen liggen 2 weken na publicatie ter inzage op de afdeling Burgerzaken.

Aanwijzen toezichthouders

Dat zij op 6 november 2017 heeft besloten om de volgende medewerkers aan te wijzen als
toezichthouder om toe te zien op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge
hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de wet BRP en heeft hen gemandateerd voor het
opleggen van een bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40,
vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47. 2.50. 2.51 en 2.52 wet BRP:

 • Mevrouw D. Bakker-Wouts (BRP-specialist)
 • Mevrouw E. Groen (medewerker Integrale Veiligheid)
 • Mevrouw D.S. van Kampen (medewerkers Integrale Veiligheid)
 • Mevrouw M.I.M. de Moel-Oud (medewerker Burgerzaken)
 • Mevrouw Y.M.B.M. Verhagen (teammanager Burgerzaken)

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en ligt twee weken ter inzage bij het
cluster Openbare Orde en Veiligheid.

Vuurwerkverbod

Op 14 november 2017 het volgende aanwijzingsbesluit is genomen: Op grond van artikel 2:73 lid 1 van de APV Koggenland is het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2017/2018 in de gebieden de Koggenhal, het winkelgebied De Dwingel, het asfaltveldje aan de Elisabethstraat in de Goorn, het winkelcentrum Vijverhof in Avenhorn, De Batter Ursem en deWillibrordustuin Obdam verboden. Dit met uitzondering van 1 januari 2018 van 00.00 tot 00.30 uur.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0507 3 november plaatsen tijdelijke woonruimte Julianaweg 5, Hensbroek
 • 2017-HZ-0512 6 november bouwen schuur Ruijterstraat 20, Ursem
 • 2017-HZ-0517 13 november aanleggen in-/uitrit De Goorn 1, De Goorn

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

2017-HZ-0438 16 november bouwen 2-onder-1 kap
woonboerderij, aanleggen dam met duiker en uitrit Julianaweg 5B en 5C, Hensbroek

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar of beroep kan in dit stadium niet worden gemaakt/ingesteld. De publicatie heeft alleen tot doel u te informeren over de voortgang van de procedure.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

2017-HZ-0470 3 november bouwen veranda Wieken 59, Avenhorn
2017-HZ-0473 10 november vestigen massagepraktijk aan huis ’t Ouwe Hof 44, Hensbroek
2017-HZ-0500 8 november plaatsen nieuw kozijn West 77, Avenhorn
2017-HZ-0412 8 november vervangen beschoeiing Molenhof 2, Avenhorn
2017-HZ-0475 10 november plaatsen drie dakkapellen Oosteinde 102, Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl
Beroep: zie www.koggenland.nl > aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2010.

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0496 2 november verwijderen asbesthoudende Willem Claijstraat 18, golfplaten Berkhout
 • 2017-HZ_SLM-0505 7 november verwijderen asbesthoudende Oosteinde 73b, Berkhout golfplaten van garage
 • 2017-HZ_SLM-0494 7 november het slopen van een ecoduiker Provincialeweg N243, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0515 9 november het saneren van asbesthoudende golfplaten De Leet 95, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0511 9 november verwijderen asbesthoudende dakplaten De Leet 6, Avenhorn
 • 2017-HZ_SLM-0513 9 november verwijderen asbesthoudende dakplaten Baarsdorpermeer 43, Zuidermeer

Ontwerpwijzigingsplannen Bobeldijk 103a en Bobeldijk 116, Berkhout

Rectificatie

In de Koggenieuws van 13 november 2017 is een onjuiste publicatie opgenomen.

 • Met de onderstaande publicatie wordt dit hersteld. Dat op grond van artikel 3.9a van de Wet
  ruimtelijke ordening, de volgende wijzigingsplannen ter inzage liggen:
  – Bobeldijk 103a, Berkhout (identificatienummer NL.IMRO.1598.WPLGBobeldijk103a-on01)
  – Bobeldijk 116, Berkhout (identificatienummer NL.IMRO.1598.WPLGBobeldijk116-on01)

Inhoud

Met het wijzigingsplan voor de Bobeldijk 103a wordt de nog te realiseren stolp gesplitst, zodat er twee woningen zijn toegestaan. De bouwmogelijkheid voor de stolp is op basis van hetbestemmingsplan Landelijk Gebied al mogelijk. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in hetbestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Met het wijzigingsplan voor de Bobeldijk 116 wordt de tuin bij het woonperceel vergroot. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Terinzagelegging

De ontwerpwijzigingsplannen en de ontwerpbesluiten liggen met ingang van 27 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 7 januari 2018). De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen zijn ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het wijzigingsplan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Rick Beugels, telefoon (0229) 54 83 88. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

 • 2017-HZ_SLM-0424 13 november het slopen van een schuur Grosthuizen 48, Avenhorn

Vastgestelde wijzigingsplannen

Noorddijkerweg 1a, Ursem en Lutkedijk 12, Obdam

Dat zij op 14 en 15 november 2017 de volgende wijzigingsplannen ongewijzigd hebben
vastgesteld:
– Noorddijkerweg 1a, Ursem en Lutkedijk 12, Obdam

Inhoud

Met het wijzigingsplan Noorddijkerweg 1a, Ursem wordt de voormalige pastorie naast de kerk gewijzigd naar een woonbestemming. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in geldende bestemmingsplan Komplan 2008. Met het wijzigingsplan Lutkedijk 12, Obdam wordt de woonbestemming van het perceel Lutkedijk 12 vergroot. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Terinzagelegging

De wijzigingsplannen en vaststellingsbesluiten liggen met ingang van 27 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 7 januari 2018). De wijzigingsplannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’.

Het wijzigingsplan Lutkedijk 12 is ook raadpleeg-baar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGLutkedijk12-va01. Beide wijzigingsplannen zijn ook in te zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden de plannen inzien.

Beroepsmogelijkheden

Tegen de ontwerpwijzigingsplannen zijn geen zienswijzen ingediend. De plannen zijn derhalve ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. De wijzigingsplannen treden in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling be-stuursrechtspraak is gedaan.

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijk

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord). Grondslag: artikel 7.17, van de Wet milieubeheer. Onderwerp: Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Plangebied: Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijk. Doel plan: Op 5 oktober 2017 is door HDD Advies de aanmeldingsnotitie m.e.r. voorveehouderij André Schilder, Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijkingediend. In deze aanmeldingsnotitie worden de effecten beschreven van het veranderen vaneen melkrundveehouderij aan Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijk.

Verzenddatum besluit: 7 november 2017. Er is besloten dat er geen milieu-effectrapport (MER) hoeft te worden uitgevoerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou kunnenveroorzaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD), Dampten 2 in Hoorn, telefoon 088-1021300 (o.v.v. zaaknummer217252). Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 vande Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzijbelanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraad worden ééns in de vier jaar gehouden. Tijdens deze verkiezingen kiezen onze inwoners de leden voor de gemeenteraad en daarmee het bestuur van Koggenland voor de komende vier jaar. Inwoners krijgen een directe stem voor de toekomst van onze gemeente.

Het lijkt misschien nog ver weg maar de politieke partijen in Koggenland zijn achter de schermen al volop bezig met de voorbereidingen; zoals het verkiezingsprogramma, kieslijsten en hun campagneplannen.
De Kiesraad houdt een aantal formele momenten aan:

 • 27 dec 2017 Laatste dag Registratie aanduiding partij
 • 5 feb 2018 Laatste dag kandidaatstelling
 • 21 mrt 2018 Gemeenteraadsverkiezingen

De komende maanden houden wij u op de hoogte van alle ins en outs met betrekking tot onze gemeenteraadsverkiezing. Wanneer u hier over vragen heeft over kunt u mailen naar verkiezingen@koggenland.nl

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: