officiele publicatiesOfficiele Bekendmakingen 

Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 24 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.

 • K. Duchnowska geboren 02-04-1976
 • P.W. Walukiewicz geboren 28-07-2001

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Privacyreglement Basisregistratie Personen gemeente Koggenland

In het privacyreglement BRP is opgenomen in de verantwoordelijkheid van beheer en gegevensverwerking van de persoonsgegevens in de BRP.

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • Nader te bepalen USA Schaatsmarathon 25 t/m 28 januari 2018 Ursem eo
 • 25 t/m 28 januari 2018 Westerkoggeflora Koggenhal, De Goorn
 • 4 maart 2018 ARO Polderloop Obdam en omgeving

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Huisnummers:

Dat zij hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.014050 30 november Slimtocht 18, Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0540 30 november legaliseren pad/erfverharding en verbreden inrit Mijzerdijk 6A, Ursem
 • 2017-HZ-0544 5 december vestigen bedrijf aan huis Burg. Beemsterboerstraat 2, Berkhout
 • 2017-HZ-0545 7 december plaatsen berging en erfafscheiding Noorddijkerweg 28A, Ursem
 • 2017-HZ-0547 8 december realiseren van een hobbyschuur Driemond 10, Obdam
 • 2017-HZ-0546 5 december vergroten van woning Het Veer 135, Avenhorn
 • 2017-HZ-0566 8 december gebruiken grond Zomerdijk 1A, Oudendijk NH
 • 2017-HZ-0548 7 december gewijzigd uitvoeren bouwen woning Kerkebuurt 187, Berkhout
 • 2017-HZ-0555 7 december realiseren 13 appartementen Dorpsstraat 63A tm 63E, 65A en 67A tm 67C Obdam
 • 2017-HZ-0553 7 december tijdelijk plaatsen woonunit Noorddijkerweg 92, Ursem
 • 2017-HZ-0560 7 december plaatsen pergola en schutting, wijzigen gevel en plaatsen reclame Dorpsstraat 35, Obdam
 • 2017-HZ-0563 10 december plaatsen veranda Dorpsstraat 209, Obdam
 • 2017-HZ-0552 8 december bouwen schuur Dorpsweg 77, Oudendijk
 • 2017-HZ-0561 7 december bouwen opslagruimte Noorderbrug 5, Obdam
 • 2017-HZ-0550 7 december plaatsen reclame gevel Wieder 12, De Goorn
 • 2017-HZ-0568 11 december vestigen van bedrijf aan huis De Goorn 50A, De Goorn
 • 2017-HZ-0570 12 december bouwen garage Dorpsstraat 61C, Obdam
 • 2017-HZ-0567 11 december plaatsen erfafscheiding Dorpsstraat 1, Obdam

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0448 12 december verbouwen boerderij Julianastraat 4, Avenhorn
 • 2017-HZ-0402 13 december verplaatsen logiesverblijf Noord-Spierdijkerweg 217 A, Spierdijk
 • 2017-HZ-0456 13 december bouwen woonhuis met berging Wogmeerdijk 15, Hensbroek
 • 2017-HZ-0481 13 december bouwen woning De Omloop 10, Zuidermeer

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0438 13 december bouwen 2 onder 1 kap/aanleggen dam met duiker en uitrit Julianaweg 5B/5C, Hensbroek
 • 2017-HZ-0458 11 december legaliseren en uitbreiden schuilstallen Slagterslaan 32, Berkhout
 • 2017-HZ-0440 4 december plaatsen van een overkapping Berkmeerdijk 6, Obdam
 • 2017-HZ-0486 7 december vergroten van een woning De Leet 41, Ursem

Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen

2017-HZ_SLM-0508 1 december slopen woning inclusief de beneden maaiveld liggende fundering(en) en bouwwerken Mijzerdijk 21, Ursem

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • 201-HZ-0089 12 december slopen 2 schuren, bouw schuur met carport Wogmeer 41 te Hensbroek

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Ter uitvoering van de Wet milieubeheer dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

 • V.o.f. Kenter-Windt, Zuidermeerweg 9, 1652 CR in Zuidermeer, het uitbreiden van het bedrijf met
  een schuurkas;
 • Beuling Techniek, De Goorn 77, 164 JS in De Goorn, het oprichten van het bedrijf voor ontwerp
  en aanleg van diverse installaties;
 • Sijs BV, Berkmeerdijk 6, 1713 KW in Obdam, het wijzigen van het bedrijf voor het overkappen
  van de zandopslag;
 • Van Duin Installatie Management, Schoffel 3, 1648 GG in De Goorn, het installeren en in werking
  hebben van een gesloten bodemenergiesysteem;
 • Mastermade Divema, Wieder 12, 1648 GB in De Goorn, het oprichten van het bedrijf voor het
  verkopen van technische goederen, zoals gereedschappen, bevestigingsmateriaal, hang- en
  sluitwerk en verfproducten aan bouw- en bouwgerelateerde bedrijven;In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten
  voldoen. Deze voor-schriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze
  bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord (RUD NHN) telefoonnummer (088) 10 21 30 00.

Gemeenteraadverkiezingen

Het centraal stembureau voor de gemeenteraadverkiezing heeft op 04 december 2017 besloten om de aanduiding van de volgende politieke groepering te registreren:

Aanduiding politieke groepering Naam gemachtigde

Progressief Koggenland Vlaar, S.M.S. Hoek, M.

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze openbare kennisgeving kan er tegen de beslissing van het cen-traal stembureau schrif¬telijk bezwaar gemaakt worden bij de afdelingBestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: