officiele publicatiesOfficiele Bekendmakingen 

Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 12 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt de volgende besluiten bekend.

Vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO

Dat zij op 26 oktober 2017 hebben vastgesteld en opnemen in de arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO:

 • Wijzigingen CAR-UWO artikelen – ledenbrief 17/058
 • Technische wijzigingen – ledenbrief 17/033
 • Regeling IKB – Ledenbrief 16/053
 • Aanpassingen CAR-UWO door IKB – Ledenbrief 17/004
 • Wijziging salarisbedragen WML en IKB cao gemeenten – Ledenbrief 17/057

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

Huisnummers:

Dat zij hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0473 19 oktober vestigen bedrijf’t Ouwe Hof 44, Hensbroek(massagepraktijk) aan huis
 • 2017-HZ-0472 18 oktober verhuren kamers Bobeldijk 1A, Berkhout
 • 2017-HZ-0470 19 oktober bouwen veranda Wieken 59, Avenhorn
 • 2017-HZ-0475 23 oktober plaatsen drie dakkapellen Oosteinde 102, Berkhout
 • 2017-HZ-0486 25 oktober vergroten woning De Leet 41, Ursem
 • 2017-HZ-0483 25 oktober aanleggen tweede uitrit Vlakdissel 2, De Goorn
 • 2017-HZ-0481 25 oktober bouwen woning De Omloop 10, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0474 22 oktober legaliseren Wogmeer 115 BEDR, verhard/beton pad Spierdijk
 • 2017-HZ-0489 26 oktober verbouwen boerderij tot Bobeldijk 109, De Goorn 4 wooneenheden
 • 2017-HZ-0487 26 oktober bouwen woning Noorddijkerweg 92, Ursem
 • 2017-HZ-0492 30 oktober brandveilig in gebruik IJselmeerdijk 16, nemen van een pension Scharwoude
 • 2017-HZ-0495 31 oktober ophogen en egaliseren Bobeldijk 1 (achter) van gronden Berkhout
 • 2017-HZ-0498 31 oktober brand veilig in gebruik Pieter Grootstraat 17,nemen van een De Goorn buitenschoolse opvang
 • 2017-HZ-0500 01 november plaatsen nieuw kozijn West 77, Avenhorn
 • 2017-HZ-0497 31 oktober legaliseren schutting D. Kampstraat 26,Scharwoude
  Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0453 24-10-2017 het plaatsen van een kozijn West 77 te Avenhorn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0410 01 november bouwen schuur/berging Bobeldijk 83, Berkhout
 • 2017-HZ-0411 20 oktober verbreden brug Wogmeer 2B, Hensbroek
 • 2017-HZ-0407 27 oktober aanleg van dammen Bobeldijk 4B, Berkhout
 • 2017-HZ-0433 30 oktober plaatsen unit voor seizoenmedewerkers De Leet 95, De Goorn
 • 2017-HZ-0427 2 november bouwen woning Noorddijkerweg 55, Ursem
 • 2017-HZ-0495 2 november ophogen en egaliseren gronden Bobeldijk 1 achter, Berkhout
 • 2017-HZ-0368 2 november bouwen van een opslag Hulkerweg 10, Berkhout
  Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Geweigerde omgevingsvergunningen

 • 2017-HZ-0324 30 oktober aanleggen dam met duiker Wogmeer 72, Hensbroek

Geweigerde omgevingsvergunningen

 • 2017-HZ-0324 30 oktober aanleggen dam met duiker Wogmeer 72, Hensbroek

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0468 24 oktober het verwijderen van asbesthoudende dakplaten Mijzerdijk 17, Ursem
 • 2017-HZ_SLM-0488 30 oktober het verwijderen van asbesthoudende dakplaten De Burg 8, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0490 30 oktober het verwijderen vanasbest golfplaten Noorddijkerweg 59, Ursem
 • 2017-HZ_SLM-0484 31 oktober het verwijderen van asbesthoudende materialen Huigendijk 3, Ursem

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-04551 novemberhet opsplitsenvan een boerderij Dorpsweg 81, Hensbroek’

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Depot Avenhorn, Provincialeweg ter hoogte van Braken in Avenhorn

Dat op 26 september 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal op Depot Avenhorn, Provincialeweg ter hoogte van Braken in Avenhorn. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van oktober 2017 tot en 16 januari 2018. De verwachte tijdsduur
bedraagt in totaal vijf werkdagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer (088) 102 13 00.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Depot aan de Spierdijkerweg ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken) in Spierdijk

Dat op 26 september 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- ensloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal op het depot aan de Spierdijkerweg ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken) in Spierdijk.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van oktober 2017 tot en met 16 januari 2018.
De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal vijf werkdagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer (088) 102 13 00.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied 2017’

Dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied Koggenland 2017’ (NL.IMRO.1598.ReparatieBPLG2017-on01) ter inzage ligt.

Inhoud

Het Reparatieplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, zoals vastgesteld op 27 juni 2013. Het vormt een aanvulling op dit plan en moet in samenhang met dit bestemmingsplan worden gelezen.
Met het Reparatieplan worden omissies (onduidelijkheden/onjuistheden) uit het bestemmingsplanLandelijk Gebied hersteld. Deze aanpassingen betreffen zowel de verbeelding, de regels als detoelichting. In de toelichting van het Reparatieplan zijn alle aanpassingen beschreven.
De aanpassingen op de verbeelding zijn voornamelijk perceel gericht. De juridische regeling wordt in overeenstemming gebracht met de feitelijke en/of een eerder vergunde situatie. In de regels en toelichting zijn ook resultaten van nieuw onderzoek meegenomen, zoals de geactualiseerde archeologische beleidskaart en het geluidonderzoek van de gemeente. De percelen waarvoor na vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied (2013) een postzegelbestemmingsplan of een wijzigingsplan is vastgesteld, zijn buiten beschouwing gelaten.

Zienswijze indienen

Binnen de termijn van terinzagelegging (van 13 november t/m 24 december 2017) kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn.

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Hees (0229 – 54 84 34 / k.vanhees@koggenland.nl).

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hensbroek – Julianaweg 6a

Dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Hensbroek – Julianaweg 6a (NL.IMRO.1598.BPLGJulianaweg6a-va01) door de gemeenteraad op 18 september 2017 gewijzigd is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt uitbreiding van DekkerChrysanten mogelijk gemaakt. Het gaat om een uitbreiding in westelijke richting. Via eenwijzigingsbevoegdheid kan het bedrijf in de toekomst ook in oostelijke richting uitbreiden. Hetvastgestelde plan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de voorschriften voor het gasdrukmeet- en regelstation op het perceel.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzageligging (van 13 november t/m 24 december 2017) kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

 • tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
 • aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;
 • zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling vanhet bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschorttotdat op het verzoek is beslist.

Terinzagelegging

De bovengenoemde plannen liggen met ingang van 13 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage (t/m 24 december 2017). De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ of rechtstreeks op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien.

 

 

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: