officiele publicatiesOfficiele Bekendmakingen 

Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 10 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.

 • Alemtsehay Weldekidan Ghebreselassie geboren 30-08-1987
 • R. van Zadel geboren 08-07-1966
 • M.F. Bigos geboren 12-10-1982
 • V.M. Bigos geboren 11-05-2015
 • M.K. Zielinska geboren 18-09-1987

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de
(nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats
van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit
de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen dan niet meer als
ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen
die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d.
komen te vervallen.

Kerstboomverbranding

Op zaterdag 6 januari 2018 vindt in de gemeente Koggenland op vier plaatsen de traditionele
kerstboomverbranding plaats. Je bent van harte welkom om je kerstbomen te komen inleveren tegen een vergoeding van 50 eurocent per boom.
De kerstboomverbranding vindt plaats op de volgende locaties en tijden.

 • Obdam: Dubbelspoor Obdam: 14.00 uur inzamelen, omstreeks 15.00 uur verbranding.
 • Ursem: De Leet voormalig terrein van Hoek Hoveniers: 15.00 uur inzamelen, omstreeks 16.00 uur
  verbranding.
 • Avenhorn: Parkeerterrein Buitenroede (dorpsbos): 16.00 uur inzamelen, omstreeks 17.00 uur
  verbranding.
 • Berkhout: Dorpspark verlengde van de Veenhoop: 16.00 uur inzamelen, omstreeks 17.00 uur
  verbranding.

Net als voorgaande jaren worden de kerstbomen niet meer opgehaald en verzameld door de buitendienst. U dient zelf u kerstbomen in te leveren. Mocht u uw kerstboom niet inleveren op de bovenstaande locaties draagt u dan zorg voor een goede verwerking van uw kerstboom.

Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland 2018

Op 27 november 2017 heeft de raad van de gemeente Koggenland de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Koggenland 2018 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de dag nadat die bekend is gemaakt. De Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland 2017 wordt ingetrokken.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0520 13 november verfraaien van voorzijde bedrijfspand Handelskade 3, Obdam
 • 2017-HZ-0522 16 november uitbreiden/wijzigen bedrijfspand Dorpsweg 132, Hensbroek
 • 2017-HZ-0519 13 november plaatsen van berging/hobbyschuur Duinweid 4A, Obdam
 • 2017-HZ-0524 16 november plaatsen veranda Spierdijk Noord-Spierdijkerweg 189,
 • 2017-HZ-0526 16 november bouwen van blokhut Snijdershof 34, Obdam
 • 2017-HZ-0532 24 november vestigen van seizoenmedewerkers Dorpsstraat 146, Obdam
 • 2017-HZ-0534 24 november bouwen van een mestkelder Zomerdijk 5A, Oudendijk
 • 2017-HZ-0536 27 november wijzigen van gebruik Westeinde 297, Berkhout
 • 2017-HZ-0530 22 november plaatsen lichtmasten ’t Ouwe Hof 100, Hensbroek
 • 2017-HZ-0538 27 november vervangen beschoeiing De Goorn 83, De Goorn
 • 2017-HZ-0539 29 november plaatsen (legaliseren) dakkapel BerkhoutWillem Claijstraat 5,

  Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0474 20 november legaliseren betonpad Wogmeer 115, Spierdijk

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0343 20 november aanleggen paardrijbak Baarsdorpermeer 1, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0524 30 november plaatsen veranda Noord-Spierdijkerweg 189, Spierdijk
 • 2017-HZ-0380 30 november vestigen/bouwen paardenrusthuis Westeinde 315A, Berkhout
 • 2017-HZ-0461 30 november bouwen woning Slimtocht 18, Berkhout
  Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0516 27 november verwijderen asbestdaken van opstallen Dorpsweg 162, Hensbroek

Vastgesteld bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk

Dat zij op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad op 27 november 2017 het bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk ongewijzigd heeft vastgesteld. Tegelijkertijd is besloten voor het betreffende gebied geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van een gemaal in de polder Beetskoog, ten zuiden van Oudendijk, mogelijk gemaakt.

Terinzagelegging

Het vastgestelde plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 11 december 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Wonen& Ondernemen. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘inprocedure’en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatie-nummer is: NL.IMRO.1598.BPGemaalBeetskoog-va01.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen dit bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden en zij die tijdig een zienswijze hebben ingediend. Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat een bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het vaststel-lingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Besluit maatwerkvoorschriften ontheffing registratieplicht U.O. registratie

Dat zij hebben ingestemd met het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het glastuinbouwbedrijf: Weel-Pioenen, Wogmeer 27 in Hensbroek (verzenddatum besluit: 14 november 2017). Hierin wordt verzocht ontheffing te verlenen m.b.t. de rapportage van de meststoffenregistratie.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam, adres, postcode en woonplaats; de datum; over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten); de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.
Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoon088 -10 21 300 (o.v.v. zaaknummer RUD17.227566).

Subsidieplafond 2018

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 november 2017 het subsidieplafond 2018 vastgesteld. In dit besluit is het maximale subsidiebudget voor het jaar 2018 vastgelegd. Ook is bepaald welke bedragen voor de diverse beleidsterreinen beschikbaar zijn. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Nico Koppes van de afdeling Welzijn (0229) 54 83 74 of kijk op www.koggenland.nl/beleid.

Subsidieprogramma 2018

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond heeft het college op 28 november 2017 het subsidieprogramma 2018 vastgesteld. Daarin is per beleidsveld vastgelegd welke organisaties subsidie kunnen krijgen en een indicatie van de hoogte daarvan. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Nico Koppes van de afdeling Welzijn (0229) 54 83 74 of kijk op www.koggenland.nl/beleid.

Groen blok officiele publicaties : klik voor een grotere weergave op de afbeelding.
Images courtesy of admin | Noordkop Actueel and Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: