Officiele publicaties gemeente Koggenland 15 oktober 2017Gemeente Officiele Bekendmakingen 

Officiële publicaties Gemeente Koggenland 29 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 29 oktober 2017 de volgende besluiten bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd:

 • K. Maasakker geboren 16-10-1986
 • R. Klaaijsen geboren 12-08-1991

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat betrokkenen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Vaststelling Algemene Subsidieverordening Koggenland 2017

Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Koggenland 2017 vastgesteld. In de vorige verordening waren, met name voor budgetsubsidies, voorwaarden opgenomen die niet noodzakelijk waren voor het vaststellen van het recht op subsidie. Die artikelen zijn nu komen te vervallen. In het verlengde daarvan heeft het college op 10 oktober 2017 de Nota Subsidiebeleid 2017 vastgesteld. Deze besluitvorming was nodig omdat de nota een uitwerking betreft van de Algemene Subsidieverordening. De nieuwe subsidieverordening en nota liggen gedurende een periode van twee weken ter inzage bij de afdeling Welzijn en Zorg. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nico Koppes via (0229)54 83 74.

Vaststelling nieuwe Wmo-verordening, de Wmo beleidsregels 2017 en het Wmo-besluit 2017

Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld en een week later, d.d.17 oktober 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Wmo beleidsregels 2017 en het Wmo-besluit 2017 vastgesteld. Dit proces is een actualisatie van de huidige documenten, gebaseerd op een maatregel van de CRVB die stelt dat het delegeren van tarieven van de Raad naar College niet meer mag. Alle drie de documenten (Wmo-verordening 2017, Wmo-Beleidsregels en het Wmo Besluit 2017) liggen gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Zorg en Wel-zijn en kan na het maken van een afspraak worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met Raffaella Cucinelli via (0229) 54 83 82.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0455 6 oktober opsplitsen boerderij Dorpsweg 81, Hensbroek
 • 2017-HZ-0456 8 oktober bouwen woonhuis Wogmeerdijk 15, Hensbroek
 • 2017-HZ-0457 8 oktober plaatsen tijdelijke woonunit Wogmeerdijk 15, Hensbroek
 • 2017-HZ-0458 9 oktober bouwen schuilstallen Slagterslaan 32, Berkhout
 • 2017-HZ-0461 11 oktober bouwen woning Slimtocht 18, Berkhout

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0429 11 oktober plaatsen dakkapel Laan van Meerweijde 40, Obdam
 • 2017-HZ-0425 9 oktober bouwen schuur met paardenboxen Grosthuizen 48, Avenhorn ontwerpbeschikking.
 • 2017-HZ-0432 12 oktober vergroten woning Burg. Beemsterboerstraat 25, Berkhout
 • 2017-HZ-0439 16 oktober stukadoren gevels Jaagweg 16, Avenhorn
 • 2017-HZ-0437 16 oktober plaatsen ramen in voorgevel Jaagweg 16, Avenhorn
 • 2017-HZ-0436 16 oktober bouwen carport Van Wassenaerstraat 20, Obdam

Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0449 10 oktober slopen alle opstallen en twee bruggenDe Burg 3, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0459 16 oktober verwijderen asbest en slopen tuinhuis schuur en overkapping, Jaagweg 16
 • 20170HZ_SLM-0463 16 oktober het verwijderen van asbestgolfplaten Dorpsstraat 74, Obdam

Geaccepteerde meldingen brandveilig gebruik

 • 2013-HZ_MBG-0346 9 oktober brandveilig in gebruik nemen Koggenhal en Koggenbad Dwingel 4 en 4A, De Goorn
 • 2014-HZ_MBG-0034 9 oktober brandveilig in gebruik nemen sportcafé “Koggenhal” Dwingel 4, De Goorn
 • 2017-HZ_MBG-0388 11 oktober brandveilig in gebruik nemen van clubgebouw T.V. Obdam  Stationsweg 4, Obdam

Ontwerpwijzigingsplan Geveland 5, Obdam

Dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpwijzigingsplan Geveland 5, Obdam ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarische bouwvlak van het perceel Geveland 5 in Obdam gewijzigd om een schuurkas recht achter de bestaande bedrijfsbebouwing te kunnen realiseren. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 30 oktober gedurende 6 weken ter inzage (t/m 10 december). Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatie-nummer is: NL.IMRO.1598.WPLGGeveland5-on01. Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het wijzigingsplan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Hees, telefoonnummer (0229) 54 84 34. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Groen blok officiele publicaties : klik voor een grotere weergave op de afbeelding.

 

 

Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: