Officiele publicaties gemeente Koggenland 15 oktober 2017Officiele Bekendmakingen 

Officiele publicaties 1 oktober 2017

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 31 oktober 2017 Halloween dansfeest Dorpsbos Avenhorn

Bezwaar: www.koggenland.nl

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0394 24 augustus brandveilig in gebruik nemen verzorgingshuis Slagterslaan 2, Berkhout
 • 2017-HZ-0412 8 september vervangen beschoeiing Molenhof 2, Avenhorn
 • 2017-HZ-0410 7 september bouwen tuinhuis Bobeldijk 83, Berkhout
 • 2017-HZ-0411 4 september verbreden brug Wogmeer 2B, Hensbroek
 • 2017-HZ-0407 5 september aanleggen dammen Bobeldijk 4B, Berkhout
 • 2017-HZ-0409 6 september plaatsen toegangspoort, hekwerk en inrit Slimdijk 17/18 (t.o.), Oudendijk
 • 2017-HZ-0414 11 september moderniseren telecominstallatie Dorpsstraat 149, Obdam
 • 2017-HZ-0416 12 september plaatsen ballenvanger Ariens 49 (naast), Avenhorn
 • 2017-HZ-0418 13 september wijzigen kozijnen voorgevel Wogmeer 20, Hensbroek
 • 2017-HZ-0417 13 september plaatsen tijdelijke woonunit Wogmeerdijk 13, Hensbroek
 • 2017-HZ-0427 19 september verbouwen woning Noorddijkerweg 55, Ursem
 • 2017-HZ-0426 20 september legaliseren erfafscheiding Dokter Bloemstraat 52, Spierdijk
 • 2017-HZ-0425 19 september bouwen schuur met paardenboxen Grosthuizen 48, Avenhorn
 • 2017-HZ-0429 20 september plaatsen dakkapel Laan van Meerweijde 40, ObdamDeze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0368 20 september het bouwen van een opslag Hulkerweg 10, Berkhout

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0398 11 september plaatsen dakkapel Tulpenstraat 10, Obdam
 • 2017-HZ-0387 13 september plaatsen dakkapel Klipper 90, Obdam
 • 2017-HZ-0385 13 september legaliseren poort Dirk Laanstraat 62, Berkhout
 • 2017-HZ-0365 13 september legaliseren drijvende vlonder Walingsdijk 30, Ursem
 • 2017-HZ-0404 18 september bouwen van een schuurkas Zuidermeerweg 9, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0341 14 september bouwen van een paardenstal Hofland 2A, Obdam
 • 2017-HZ-0396 18 september legaliseren erf-/perceelafscheiding Bonkelaar 28, Avenhorn
 • 2017-HZ-0391 20 september bouwen schuur Scharwoude 30, Scharwoude

Bezwaar: www.koggenland.nl

Geaccepteerde sloopmeldingen

2017-HZ_SLM-0420 18 september Verwijderen asbestvloerluik Zuidgouw 62, Ursem

Vastgestelde Beheersverordening Obdam-Hensbroek

Dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gemeenteraad van Koggenland op 18 september 2017 de Beheersverordening Obdam-Hensbroek heeft vastgesteld.

Inhoud

Voor de kernen Obdam en Hensbroek gelden momenteel de bestemmingsplannen Obdam-Hensbroek en Polderweijde. Voor beide plannen geldt dat de wettelijke termijn waarbinnen deze plannen geactualiseerd moeten worden, is verlopen. Om aan de actualiseringsverplichting te voldoen, heeft de gemeenteraad de Beheersverordening Obdam-Hensbroek vastgesteld. Met deze beheersverordening wordt het planologisch toegestane gebruik, zoals opgenomen in genoemde
bestemmingsplannen, in feite opnieuw van toepassing verklaard. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die planologisch nog niet eerder waren toegestaan. Actuele postzegel- en wijzigingsplannen die binnen het plangebied zijn vastgesteld, zijn niet in de beheersverordening meegenomen.

Terinzagelegging

De vastgestelde beheersverordening, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar website www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘dorpskernen’ en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.
BHObdamHensbroek-va01. Een papieren versie is raadpleegbaar bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Kirsten van Hees, telefoon (0229) 54 84 34, e-mail k.vanhees@koggenland.nl.

Bezwaar/beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking, dus op 2 oktober 2017.

Vastgesteld wijzigingsplan Obdammerdijk 9, Obdam

Dat zij op 19 september 2017 het wijzigingsplan Obdammerdijk 9, Obdam gewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud

Met het wijzigingsplan is de agrarische bestemming van het betreffende perceel gewijzigd naar een woonbestemming. De voormalige bedrijfsbebouwing op het perceel wordt gesloopt. Bij de vaststelling is de grens van de woonbestem-ming aangepast ten opzichte van het ontwerpplan.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 2 oktober gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 12 november 2017). Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGObdammerdijk9-va01. Het wijzigingsplan ligt ook ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het plan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is een wijziging ambtshalve doorgevoerd, omdat de bestemmingsgrens niet goed op de verbeelding was weergegeven. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het wijzigingsplan treedt in wer-king met ingang van de dag na afloop
van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Dat zij ter uitvoering van de Wet milieubeheer op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

 • Aannemingsbedrijf John Koning, Schoffel 51 unit 5, De Goorn, opslag van bouwmaterialen;
 • Braas Brood- en Banketbakkerij B.V., Braken 2 (1713GC) in Obdam, het plaatsen van twee tanks voor stikstof en koolzuur;
 • Firma J. Wijnker, Grosthuizen 19 (1633EK) in Avenhorn, het bouwen van een tanklokaal aan de bestaande melkveestal;
 • Blankendaal Tulips, Noord-Spierdijkerweg 211 (1643NP) in Spierdijk, het bouwen van een opslagloods voor het stallen van machines en leeg fust;
 • V.O.F. Klaver Steur, Wogmeer 72 (1718ST) in Hensbroek, het bouwen van een nieuwe loods met als functie werktuigenberging voor agrarisch gebruik;
 • R.L. van Dam, Gemaalweg 3 (1711RZ) in Hensbroek, het uitbreiden van het bedrijf met een extra kasruimte van 250 m2;
 • Zorgbedrijf de Koggehoeven, Westeinde 315a (1647MR) in Berkhout, het uitbreiden van het bedrijf door de bouw van een serrestal voor het opvangen van maximaal 45 gepensioneerde paarden;
 • DHW Stables, Obdam, sectie E, nummer 456 G in Koggenland, het uitbreiden van de paardenhouderij met een opfokstal bestaande uit 4 loopstallen en 4 boxen;
 • A & P Leek Holding B.V., Hulkerweg 10 (1647AE) in Berkhout, het uitbreiden van het bedrijf met een teelt-ruimte en een opslagruimte;
 • S. Mulder, Noorddijkerweg 33 (1645VC) in Ursem, het plaatsen van een 1.600 liter propaanreservoir voor het verwarmen van een tijdelijke woonunit;Aannemingsbedrijf John Koning, Schoffel 51 unit 5, De Goorn, opslag van bouwmaterialen;
 • Braas Brood- en Banketbakkerij B.V., Braken 2 (1713GC) in Obdam, het plaatsen van twee tanks voor stikstof en koolzuur;
 • Firma J. Wijnker, Grosthuizen 19 (1633EK) in Avenhorn, het bouwen van een tanklokaal aan de bestaande melkveestal;
 • Blankendaal Tulips, Noord-Spierdijkerweg 211 (1643NP) in Spierdijk, het bouwen van een opslagloods voor het stallen van machines en leeg fust;
 • V.O.F. Klaver Steur, Wogmeer 72 (1718ST) in Hensbroek, het bouwen van een nieuwe loods met als functie werktuigenberging voor agrarisch gebruik;
 • R.L. van Dam, Gemaalweg 3 (1711RZ) in Hensbroek, het uitbreiden van het bedrijf met een extra kasruimte van 250 m2;
 • Zorgbedrijf de Koggehoeven, Westeinde 315a (1647MR) in Berkhout, het uitbreiden van het bedrijf door de bouw van een serrestal voor het opvangen van maximaal 45 gepensioneerde paarden;
 • DHW Stables, Obdam, sectie E, nummer 456 G in Koggenland, het uitbreiden van de paardenhouderij met een opfokstal bestaande uit 4 loopstallen en 4 boxen;
 • A & P Leek Holding B.V., Hulkerweg 10 (1647AE) in Berkhout, het uitbreiden van het bedrijf met een teelt-ruimte en een opslagruimte;
 • S. Mulder, Noorddijkerweg 33 (1645VC) in Ursem, het plaatsen van een 1.600 liter propaanreservoir voor het verwarmen van een tijdelijke woonunit;
 • In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), via telefoon (088) 10 21 30 00.

Groen blok officiele publicaties : klik voor een grotere weergave op de afbeelding.
Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: