vrijdag, december 2, 2022
HomeGemeenteMonumentaal pand Obdam wordt woonappartementencomplex met 7 eenheden

Monumentaal pand Obdam wordt woonappartementencomplex met 7 eenheden

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het op 22 juni 2015 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Obdam Dorpsstraat 111 ter inzage ligt.Inhoud

Met dit plan wordt de mogelijkheid geboden om het monumentale pand te verbouwen in maximaal 7 woonappartementen

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 27 juli 2015 tot en met 6 september 2015 (6 weken) ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Het plan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannenonder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0010-va01.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestem-mingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

 

  • – tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • – aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;
  • – zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot een besluit tot vaststelling van een be-stemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Koggenland

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: