vrijdag, december 2, 2022
HomeGemeenteBestemmingsplan Zuidermeerweg 5 gewijzigd

Bestemmingsplan Zuidermeerweg 5 gewijzigd

Zuidermeerweg 5 ZuidermeerVastgesteld wijzigingsplan Zuidermeerweg 5 te Zuidermeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.9.1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het op 4 augustus 2015 gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Zuidermeerweg 5 te Zuidermeer ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan wordt de compensatieregeling (artikel 3.7.8) uit het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland toegepast. Dit betekent dat alle agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Zuidermeerweg 5 wordt gesloopt en, ter compensatie, de planologische mogelijkheid wordt geboden om een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij wordt de agrarische bedrijfswoning (de bestaande stolp, welke wordt herbouw) omgezet naar een burgerwoning, welke ook mag worden gesplitst.
De wijziging ten opzichte van het ontwerp is daarin gelegen, dat het bestemmingsvlak Wonen enigszins is vergroot in verband met te handhaven bebouwing.Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 10 augustus 2015 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).
Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannenonder de kop ‘in procedure’ en opwww.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGZuidermeerw5-va01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het plan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan.

Inhoud beroepschrift

Een beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:
Het beroepschrift moet ondertekend zijn;
De naam en het adres van de indiener moet zijn vermeld;
De datum;
Een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld.
De Goorn, 9 augustus 2015,
Burgemeester en wethouders van Koggenland
Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: