woensdag, augustus 17, 2022
HomeGemeenteBestemmingsplan Julianaweg 5 te Hensbroek gewijzigd

Bestemmingsplan Julianaweg 5 te Hensbroek gewijzigd

Vastgesteld wijzigingsplan Julianaweg 5 te Hensbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.9.1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het op 4 augustus 2015 ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Julianaweg 5 te Hensbroek ter inzage ligt.Inhoud

Met dit wijzigingsplan wordt de compensatieregeling (artikel 3.7.8) uit het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland toegepast. Dit betekent dat alle agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Julianaweg 5 wordt gesloopt en, ter compensatie, de planologische mogelijkheid wordt geboden om een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij wordt de agrarische bedrijfswoning (welke wordt gesloopt en vervangen door een stolp) omgezet naar een burgerwoning, welke ook mag worden gesplitst.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 10 augustus 2015 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannenonder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGJulianaweg5-va01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het plan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan.

Inhoud beroepschrift

Een beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

Het beroepschrift moet ondertekend zijn;

De naam en het adres van de indiener moet zijn vermeld;

De datum;

Een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;

De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld.

De Goorn, 9 augustus 2015,

Burgemeester en wethouders van Koggenland

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: