maandag, augustus 15, 2022
HomeOfficiele BekendmakingenOfficiële publicaties 17 september 2017

Officiële publicaties 17 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 17 september 2017 de volgende besluiten bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd:

 • B. Manso geboren 01-01-1994
 • J.G.M. Bibo geboren 15-09-1963
 • R.A.J. Ojers geboren 14-12-1973Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat betrokkenen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

  Beleidsregel Subsidieverstrekking 2017 geaccordeerd en de Beleidsregel Subsidieverstrekking 2016 ingetrokken

  Op 29 augustus 2017 heeft het college de Beleidsregel Subsidieverstrekking 2017 geaccordeerd en de Beleidsregel Subsidieverstrekking 2016 ingetrokken. Deze besluitvorming was onder meer
  nodig omdat de overgangsregeling waarderingssubsidies is vervallen, voor het peuterspeelzaalwerk een aparte beleidsregel is vastgesteld en enkele subsidiebudgetten op grond van eerdere besluitvorming van het college zijn aangepast. De beleidsregel ligt gedurende een periode van twee weken ter inzage bij de afdeling Welzijn & Zorg. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nico Koppes van afdeling Welzijn & Zorg via (0229) 54 83 74.

  Besluit Mandaat, machtiging en volmacht Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Archief 2017 gemeente Koggenland

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland, gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en 3:61 en 3:79 van het Burgerlijk Wetboek besluit aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en diens plaatsvervanger met ingang van 1 januari 2014 mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor het archiefbeheer conform het bepaalde in artikel 3 van de Archiefwet 1995 voor
  de uitvoering van overeengekomen basis- en plustaken voor burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland.
  Mandaat, volmacht en machtiging worden verleend voor:

 1. Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties teneinde de aldus vervangen
  bescheiden te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, eerste
  en tweede lid van het Archiefbesluit 1995.
 2. Het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties,
  overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995.
 3. Het opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel
  8 van het Archiefbesluit 1995.
 4. Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, overeenkomstig
  artikel 15, eerste en tweede lid en artikel 16, tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 10
  van het Archiefbesluit.
 5. Het goedkeuren van de overbrenging van archiefbescheiden aan de aangewezen
  archiefbewaarplaats van de deelnemer conform het bepaalde in artikel 12 van de Archiefwet.
  Onder de navolgende voorwaarden:

  1. Het mandaat, volmacht en machtiging worden uitgeoefend conform het bepaalde in de
   overeenkomst welke de gemeente Koggenland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
   Holland Noord hebben gesloten over het beheer van archiefbescheiden.
  2. De gemandateerde legt verantwoording af over gebruik van de bevoegdheden. Zij rapporteert
   daarover jaarlijks aan de deelnemer in een aparte paragraaf in de bestuursrapportage.

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald met de naam: Besluit mandaat, machtiging en volmacht
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2017 gemeente Koggenland. Het treedt een
dag na deze publicatie en na instemming van de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord in werking.

Huisnummers besluiten

Dat zij hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

D17.010454 10 oktober Spierdijkerweg 106A,B,C,D,E,F,G, Spierdijk
D17.011179 30 augustus Hofland 9, Obdam

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0396 26 augustus legaliseren van erfafscheiding Bonkelaar 28, Avenhorn
 • 2017-HZ-0398 28 augustus plaatsen van een dakkapel Tulpenstraat 10, Obdam
 • 2017-HZ-0402 31 augustus verplaatsen van logieverblijf Noord-Spierdijkerweg 217A, Spierdijk
 • 2017-HZ-0404 1 september bouwen schuurkas Zuidermeerweg 9, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0403 31 augustus vervangen lichtmasten trainingsveld ’t Ouwe Hof 100, Hensbroek

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0309 30 augustus bouwen van een woning Hofland 9, Obdam
 • 2017-HZ-0366 1 september bouwen van een schuurkas Hulkerweg 10, Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0399 31 augustus Verwijderen vloerluik uit woning Wieken 76, Avenhorn

Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden woningbouwproject Hofland in Obdam

dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens is hogere grenswaarden vast te stellen vanwege spoorweglawaai inzake het woningbouwproject Hofland aan de Dubbelspoor in Obdam. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsbelasting van 5 van de 14 woningen meer dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB bedraagt. Bij realisatie van het bouwplan voor de bouw van 5 woningen bedraagt de geluidbelasting van de Dubbelspoor maximaal 62 dB.
De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 7 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde wordt derhalve niet overschreden. Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld.

Terinzagelegging en zienswijzen

Het ontwerpbesluit ontheffing Hogere Geluidswaarde ligt met ingang van 18 september 2017 gedurende zes weken, ter inzage bij de afdeling Wonen & OndernemenBinnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar
voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de heer Ben Schopman, (0229) 54 84 41.Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit Hogere Geluidswaarde de zienswijze betrekking heeft.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Ursem De Tuinen 1e fase

Dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Ursem De Tuinen 1e fase voor een ieder ter inzage ligt.
Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van ca. 60 woningen tussen de Leet en de Noordgouw mogelijk te maken. Dit als de 1e fase van de te realiseren woonwijk De Tuinen.

Terinzagelegging en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 september tot en met 29 oktober 2017 (6 weken) ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure”.
Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPKUrsemDeTuinen1-on01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen.
Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien. Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de heer Dirk Rood,
(0229) 54 84 63). Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Ontwerpwijzigingsplannen Noorddijkerweg 9 en 1a, Ursem en Lutkedijk 12, Obdam
Dat, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de volgende
ontwerpwijzigingsplannen ter inzage liggen:

 • ontwerpwijzigingsplan Noorddijkerweg 9, Ursem
 • ontwerpwijzigingsplan Noorddijkerweg 1a, Ursem
 • ontwerpwijzigingsplan Lutkedijk 12, Obdam (NL.IMRO.1598.WPLGLutkedijk12-on01)

Met het wijzigingsplan Noorddijkerweg 9 wordt de locatie van de voormalige Bavoschool in
Ursem benut voor de bouw van 16 woningen. De bestemming Maatschappelijke doeleinden wordt
daarvoor gewijzigd naar Woondoeleinden 2. Met het wijzigingsplan Noorddijkerweg 1a wordt de
pastorie in Ursem gewijzigd naar een burgerwoning.
Beide wijzigingsmogelijkheden zijn opgenomen in het geldende bestemmingsplan Komplan 2008.
Met het wijzigingsplan Lutkedijk 12 wordt de woonbestemming van het perceel vergroot. Deze
wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied
Koggenland.

Terinzagelegging en zienswijzen

De ontwerpwijzigingsplannen en ontwerpbesluiten tot vaststelling van deze wijzigingsplannen
liggen met ingang van 18 september 2017 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 29 oktober
2017). De ontwerpwijzigingsplannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/
ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. De plannen zijn ook in te zien op de afdeling
Wonen & Ondernemen). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden
de wijzigingsplannen inzien. Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging
kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester
en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Ondernemen.
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het
wijzigingsplan.

Vastgestelde wijzigingsplannen Grosthuizen 40, Grosthuizen 89 en Julianastraat 4, Avenhorn

Dat zij op 4 september 2017 de volgende wijzigingsplannen ongewijzigd heeft vastgesteld:

 • wijzigingsplan Grosthuizen 40, Avenhorn (NL.IMRO.1598.WPLGGrosthuizen40-va01)
 • wijzigingsplan Grosthuizen 89, Avenhorn (NL.IMRO.1598.WPLGGrosthuizen891-va01)
 • wijzigingsplan Julianastraat 4, Avenhorn

Met de wijzigingsplannen Grosthuizen 40 en Julianastraat 4 wordt de agrarische functie op de
betreffende percelen gewijzigd naar een woonbestemming. Met het wijzigingsplan Grosthuizen
89 wordt de situering van het bestaande agrarisch bouwvlak zodanig aangepast dat de reeds
gerealiseerde sleufsilo’s binnen het bouwvlak komen te liggen. De oppervlakte van het bouwvlak
blijft hierbij gelijk. Deze wijzigingsmogelijkheden zijn opgenomen in de bestemmingsplannen
Landelijk Gebied en Komplan 2008.

Terinzagelegging

De wijzigingsplannen en vaststellingsbesluiten liggen met ingang 18 september 2017 gedurende
6 weken ter inzage (tot en met 29 oktober 2017). De vastgestelde wijzigingsplannen zijn digitaal
raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. De
plannen zijn ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen). Op afspraak kunt u ook buiten
de gebruikelijke openingstijden de wijzigingsplannen inzien.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het ontwerp van de wijzigingsplannen zijn geen zienswijzen ingediend. De
wijzigingsplannen zijn derhalve ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde
termijn van terinzageligging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. De plannen treden in werking met ingang van
de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

Groen blok officiele publicaties
Groen blok officiële publicaties : klik voor een grotere weergave op de afbeelding.
Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: